پیام مدیر

خانه 2019-10-20T14:05:55+00:00

جذب هیئت علمی

فرم جذب هیأت علمی

مجوزها و تفاهم نامه های مؤسسه

مجوز ها و توافق نامه ها

پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین

کمی درباره موسسه دانش افزایی مهر

فعالیت های طرح دانش افزایی مهر خوزستان بر اساس یک نیاز سنجی بومی و با هدف کیفیت بخشی به برنامه های علمی، فرهنگی و هنری دستگاه های اجرایی استان و به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی عمومی و توسعه ی امکانات رفاهی، زمینه سازی برای مهارت اندوزی کارکنان دولت و خانواده ی آن ها، در قالب یک ستاد هماهنگ کننده در استانداری و با نظارت عالیه ی استاندار خوزستان در سال 1387 تشکیل گردید.

سازمان های مشتری خدمات آموزشی و فرهنگی موسسه دانش افزایی مهر