[fusion_fusionslider name=”اهداف” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]

اهداف مؤسسه دانش افزایی مهر

1- مشارکت در ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه و کمک به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز بخش های مختلف جامعه.

2- روزآمد سازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان و پرسنل سازمان های مرتبط به حوزه ی فرهنگی و آموزشی با هدف افزایش اثر بخشی و کارایی جهت ایفای مؤثر نقش ها و وظایف مدیریتی.

3- فراهم نمودن زمینه ها و بستر های لازم جهت استقرار گفتمان فرهنگ اسلامی، ایرانی و انسانی به عنوان اندیشه غالب و محور شدن تفکر مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی برای اهل اندیشه و قلم، نخبگان، متخصصین، کارشناسان و مجامع علمی تخصصی.

4- حاکم شدن تفکر فرهنگ سیستمی و ارتباط موثر با رسانه ها در تولید محصول جهت همگرایی پایدار و نگرش مساعد برای بسط و تعمیق جریان فرهنگ و مهندسی فرهنگی.

5- تولید نظریه های بنیادی، پژوهش های متناسب با تقاضاهای فرهنگی و اجتماعی در زمینه های مهندسی فرهنگی، پیوست های فرهنگی.

6- تعامل سـازنده و موثر با جهـان اسـلام و جـوانان سـایر ادیان و ملل بر‏اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

7- اجرای سیاست، خط مشی ها و برنامه های مصوب مطابق با اصول و سیاست های آموزشی، فرهنگی و هنری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

8- استفاده، معرفی و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین آموزشی، فرهنگی و هنری.

9- مشارکت و همکاری فرهنگی، هنری، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز عملی و پژوهشی، پارک های رشد علم و فناوری، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و دستگاه های اجرایی و سازمان های خصوصی و دولتی و مناطق آزاد.