خلاصه سوابق و تجربیات اجرایی، علمی، فرهنگی و اجتماع

مشخصات فردی مدارج علمی
سابقه در نهادهای انقلابی
سوابق مدیریتئ در دستگاه های اجرایی سوابق علمی در دانشگاه های استان سوابق اجرایی و مدیریتی در بخش خصوصی
تقدیر ها و لوح سپاس تحصیلات سوابق مدیریتی